top of page

Voortgang

Deze pagina wordt gebruik om inzicht te geven in de stand van zaken en voortgang te rapporteren over zorgprogramma’s en projecten aan de verschillende organen van de EZH (Raad van Bestuur, de Raad van Deelnemers, de Raad van Toezicht) en Menzis (verkorte versie).

Het volledige document download je hier.

Gezond leven

Activiteiten
Actie afgerond, activiteit behaald
Lopende acties, eindresultaat wordt naar verwachting behaald
Belemmering in te verwachten resultaat
Gebruiken in Leefstijl roer
Passend zorg ouderen en bewegen (valpreventie)
Aandacht geven aan thema gezond Leven
Toeleiden naar preventieve activiteiten
Welzijn op recept inrichten in elk HOED

Passend ge​ïntegreerd zorgaanbod

Activiteiten
Actie afgerond, activiteit behaald
Lopende acties, eindresultaat wordt naar verwachting behaald
Belemmering in te verwachten resultaat
Informatie van zorgprogramma's breed beschikbaar maken
Samenwerking rond chronische en zorg intensieve patiënt
Persoonsgerichte zorg/ samen beslissen
Digitale middelen voor verwijzen, communicatie beschikbaar stellen
Doorontwikkelen innovatieve zorg-ideeën
Continueren werkwijze geïntegreerd zorgprogramma

Persoonsgerichte zorg

Activiteiten
Actie afgerond, resultaat behaald
Lopende acties, eindresultaat wordt naar verwachting behaald
Belemmering in te verwachten resultaat
Eigen regie en zelfmanagement in de Huisartsenpraktijk
Informatie ter inspiratie
Communicatiemiddelen ter ondersteuning
Deskundigheidsbevordering
Samen beslissen

Netwerksamenwerking

Activiteiten
Actie afgerond, resultaat behaald
Lopende acties, eindresultaat wordt naar verwachting behaald
Belemmering in te verwachten resultaat
Inzet SO in de eerste lijn
Schakelpunt per zorgprogramma in kader tijdig verwijzen
EZH zorgverleners weten elkaar te vinden
Samenwerking met sociaal domein door betrokkenheid in relevante zorgprogramma's en RvA
Linken met inhoudelijke netweken in de regio
Bestuurlijk samenwerken en afspraken maken over gezamenlijk doel en actie met gemeente haaksbergen

Continue verbeteren van zorgprogramma's

Activiteiten
Actie afgerond, activiteit behaald
Lopende acties, eindresultaat wordt naar verwachting behaald
Belemmering in te verwachten resultaat
Programmagroep bijeenkomsten
Indicatoren

Voortgang per zorgprogramma

Activiteiten
Actie afgerond, activiteit behaald
Lopende acties, eindresultaat wordt naar verwachting behaald
Belemmering in te verwachten resultaat
Zorgpad Artrose
Zorgpad GLI
Netwerk Kinderen Haaksbergen
Zorgpad Ouderenzorg en Valpreventie
Zorgpad Wondzorg
Zorgpad Incontinentie
Zorgpad Oncologie nazorgtraject
Zorgpad Wandelprogramma
Zorgpad PDS
Zorgpad Verslavingszorg
Heel Haaksbergen stopt
Zorgprogramma Chronische Zorg (DM, COPD,HF,CVRM)
Zorgpad nazorg Covid

Samenwerking binnen de netwerk EZH

Activiteiten
Actie afgerond, activiteit behaald
Lopende acties, eindresultaat wordt naar verwachting behaald
Belemmering in te verwachten resultaat
Afstemming beleid en uitvoering
Dagelijks bestuur
Betrokkenheid deelnemers
Informatie leden
Optimaal gebruiken expertises binnen het netwerk
Toegankelijkheid sociaal domein verbeteren
bottom of page